Součinitel prostupu tepla

Jedna ze základních jednotek při posuzování tepelně-fyzikálních parametrů stavebních materiálů i celých konstrukcí. Jednotka vyjadřuje, kolik tepla unikne materiálem či konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K.

Součinitel prostupu tepla se označuje písmenem U a udává se v jednotkách W/m2K. Čím nižší je hodnota U, tím lepší má daný prvek či konstrukce tepelně izolační vlastnosti. Převrácenou hodnotou součinitele prostupu tepla je tepelný odpor (R).

V případě vícevrstvé konstrukce celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami.